?sky English
Co M Perlika nabz

 

1crab_ikonMŠ Perlika nabízí dtem od 3 do 7 let  mezinárodn uznávaný vzdlávací program, který je zaloen na pedagogickém pístupu Dr. Marie Montessori, zahrnuje morální program „Prùvodce ctnostmi a dobrými vlastnostmi“, umouje dtem vstebávat velmi pirozeným zpsobem  anglitinu - a je veden v multikulturním duchu.

MŠ Perlika  je rozdlena na anglickou Montessori tídu a eskou Montessori tídu.  

Dorozumívacím celodenním jazykem anglické tídy je anglický jazyk, který pouívají ob uitelky - jedna, která není eské národnosti a jedna eská paní uitelka. 

V MŠ Perlika klademe velký dùraz na aktivní uení se pomocí vlastního objevování. V našem programu dti elí výzv zvítzit nad sebou samými spíše ne nad svými spoluáky.

V MŠ Perlika jsme se zavázali k úzké spolupráci školy a rodiny a k programu, který áky vede k  rozvoji osobní zodpovdnosti, nezávislosti, sebedvry, samostatného rozhodování a vnitního klidu a rovnováhy.

 Naším cílem je poskytnout dtem takové vzdlání, které je pipraví na to, aby v budoucnu usply jak v dalším akademickém vzdlání, tak v ivot. Proto od roku 2012 dti mají monost pokraovat v Montessori cest v ZŠ Perlika, te  nejen na prvním stupni ZŠ, ale i na druhém stupni ZŠ podle autentického Montessori programu Marie Montessori.