?sky English
Vzd������������������������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������������������vac������������������������������������������������������������������������ program
Anglitina - pirozen zpsob vstebvn cizho jazyka

1shell_ikonRozhodnutí vyuovat naše dti anglický jazyk vyplývá z našeho pesvdení, e anglický jazyk je v dnešní dob nepostradatelný. Je prostedkem, který lovku poskytuje nebývalé monosti nejen pro jeho osobní rozvoj, ale pedevším i pro rozvoj neustále se vyvíjející civilizace. Anglický jazyk se stal jazykem svtovým.  

tastn_ema_300 O výuce jazyka u dtí ranného vku existuje znané mnoství názor a také mýt. Jedním z uvádných píklad je i handikepovanost vývoje dtí, které jsou vystaveny jinému ne mateskému jazyku a argumentace, e pro dít je dleité osvojit si nejdíve do dostatené míry jazyk mateský. Výzkum však ukazuje, e kdy jsou mnohoetné jazykové dovednosti dostaten dobe rozvinuté, stávají se pro dít velkým pínosem a výhodou.  Dalším argumentem bývá i to, e nkteré dti si pi osvojování jazyka zamují slova jednotlivých jazyk. I tento aspekt je však pln pirozený pro získávání a osvojování si druhého jazyka. Malé dti hovoící dvojjazyn, mívají tuto tendenci pedevším pi objasování nejasných sdlení.  Dleitý je i fakt, e u kadého dítte dochází k osvojování jazyka postupn tak, jako je tomu u jazyka mateského.

Mezi významné faktory pro osvojení jazyka patí zpsob, jakým k osvojování dochází, kvalita jazyka, kterému je lovk vystaven, a také samotné prostedí.  

1snail_ikonNaším cílem a zámrem je, aby k osvojování anglického jazyka u našich dtí docházelo díky pirozeným situacím a smysluplným aktivitám, pi kterých je jazyk pouíván jako prostedek k dosaení uritého cíle.  

Dá se íci, e dti cizí jazyk nasávají doslova tak, jako houba nasává vodu. Rozmanitost aktivit poskytuje pro osvojení jazyka dostatené mnoství podnt a nesmírn dleité je i to, e osvojování jazyka se podobá osvojování jazyka mateského. Americký lingvista Stephen Krashen íká, e osvojení cizího (druhého) jazyka by se mlo podobat osvojení jazyka mateského. V anglické tíd proto pouívá uitel mateský jazyk jen v nezbytných pípadech.

 Jedná se o pirozený pístup integrace cizího jazyka do bného denního programu, díky kterému dti budou jazyk aktivn a pirozen pouívat.  

V textu byly pouity názory a myšlenky S. Krashena (1981, 1984, 1996), J.D. McClurea (1977) a J. Crawforda (1992)