?sky English
Vzd������������������������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������������������vac������������������������������������������������������������������������ program
Intelekt a respekt

 

1star_fish_ikonIntelekt není fixn dán od narození ani lidský potenciál není v ádné oblasti omezen, jak se nkdy me zdát pi tradiním vzdlávání. Úspch ve škole je pímo spojen s tím, do jaké míry dti ví tomu, e jsou schopné a nezávislé bytosti. Tím, e dtem umoujeme, aby se rozvíjely na smysluplné úrovni nezávislosti a sebedisciplíny, dává MŠ Perlika dtem celoivotní základ dobrých pracovních návyk a smyslu pro zodpovdnost. Dti jsou hrdé na to, e dokáí dlat vci samy, dobe a peliv.

ruth_sva_300_01Dti jsou jedinené osobnosti a zaslouí si, aby se s nimi jednalo s opravdovým a upímným respektem. Respekt plodí respekt a vytváí atmosféru, ve které se uení nesmírn usnaduje.Tento respekt k dtem se odráí také v rovnocenném vztahu uitel k našim dtem.

V MŠ Perlika se snaíme pouívat takový jazyk, abychom s dtmi nadazen nemanipulovali a nesniovali tak jejich dstojnost. Náš rovnocenný vztah k dítti vyjadujeme uznáním, ocenním, zptnou vazbou, pozitivními i negativními pirozenými  dsledky. Našim cílem je, aby dti dlaly to, co je vnitn uspokojuje.