?sky English
Vzd������������������������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������������������vac������������������������������������������������������������������������ program
Slavnosti

 p1010001_300

 

Bhem roku poádáme pro dti a rodie multikulturní slavnosti, které se zamují na piblíení ivota lidí a národ v rzných ástech svta.

Protoe nejzávanjší problémy, kterým lidstvo elí, vyplývají z kulturních a náboenských pedsudk a nedorozumní, s dtmi slavíme i svátky velkých svtových kultur a náboenství (Vánoce a velikonoce (kesanské svátky), Chanuka a Rosh Hashana (idovské svátky), Naw-Rúz (Bahá´í Nový rok), Kwanza (Afrika), Hina matsuri (Japonsko) apod.) . Pi píprav tchto oslav pivítáme jakoukoliv inspiraci a pomoc od rodi.