?sky English
Vzd������������������������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������������������vac������������������������������������������������������������������������ program
Tdy pipraven prosted

fish_greyoraneProstedí MŠ Perlika je uspoádané tak, aby dti stimulovalo a reagovalo na jejich pirozenou potebu  uit se.  V MŠ Perlika se soustedíme na dít  a to  nás vede  k tomu, e rozvíjíme model školy, který se zásadn liší od školy tradiní - kde se hlavní dní odvíjí od uitele, který je asto ve výuce jediný aktivní. V našich tídách nepevládá vliv uitel, jedná se spíše o peliv pipravené prostedí, které je koncipované tak, aby usnadnilo rozvoj nezávislosti dtí a jejich osobní zodpovdnost. Toto pipravené prostedí umouje individuální pístup ke kadému dítti, které v procesu uení se hraje aktivní roli.  

Me chvíli trvat, ne si ve tíd všimnete p1010055_300uitel. Pracují s jedním nebo dvma dtmi zaráz, radí, vysvtlují nové vci nebo jen pozorují práci dtí. Pomáhají dtem tak, aby to dokázaly samy. Tídu tvoí spoleenství malých dtí. Svobodn se pohybují po místnosi, vybírají si práci, která odpovídá jejich zájmu – spíše ne aby se pasivn úastnily lekcí a projekt, které jim vybral uitel.

V našich tídách jsme prostedí pipravili tak, aby uspokojovalo senzitivní (citlivá) období kadého dítte, - co je fáze vývoje dítte, kdy je zvýšen vnímavé k získávání uritých schopností s neobyejnou lehkostí a s malým výdajem energie. Tato citlivá období se u dítte projevují zvýšeným zájmem o njakou práci (práci s barvami, ísly, písmeny, se zvíátky...). V MŠ Perlika si u dtí tchto citlivých fází všímáme, nebo lovk se nikdy jisté vci nenauí tak jednoduše, jako v odpovídající citlivé fázi.

I ti nejmladší v MŠ Perlika se p1010020_300starají o své vlastní prostedí, které je dtem pizpsobené. Kdy mají hlad, pipraví si samy svainku a pití. Nádobí pak po sob umyjí. Kdy nco rozlijí, vzájemn si pomáhají vše peliv uklidit. Rodie se vtšinou diví, kdy vidí své malé dti, jak krájí ovoce a zeleninu, zametají, prostou si stl na obd a pak si ho po sob uklidí, nesou dbán s vodou a také si ji samy nalijí. Tyto malé dti se tak klidn a samozejm pohybují a dlají svou innost, e i náhodnému pozorovateli je zejmé, e toto prostedí je opravdu jejich.

Naše tídy nazýváme pipravené prostedí.  Tento název vrn odráí péi a pozornost, kterou vnujeme tvorb takového vzdlávacího prostedí, které u dtí posiluje nezávislost afish_blueviolet intelektuální rozvoj. Tídy v MŠ Perlika jsou rozdleny do nkolika oblastí, které zahrnují praktický ivot, smyslovou výchovu, matematiku, jazykovou výchovu, kosmický ivot (djepis, zempis, fyzika, chemie, biologie, umní a další obory o svt a ivot v nm).  Kadá ást tídy se skládá z nízkých  otevených polic, skínk a stolek, kde je pro dti voln k dispozici rzný materiál, který si mohou dle zájmu zvolit a pracovat s ním.