?sky English
Vzd������������������������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������������������vac������������������������������������������������������������������������ program
Materily a pomcky v M Perlika

kvikviZáklad našeho pístupu je jednoduchý – dti se nejefektivnji uí skrze pímou zkušenost a proces zkoumání a objevování. Ve svých studiích o vzdlávání dtí Dr.Maria Montessori uvádí, e vtšina dtí se neuí memorizováním toho, co jim ekl uitel nebo co si petou v textu, ale spíše skrze konkrétní zkušenost a pímý kontakt s prostedím. Dti potebují objevovat a manipulovat se vším, co je zaujme. To vedlo Dr.Marii Montessori k tomu, aby kladla draz na dleitost uení se z konkrétních podnt a aby vyvinula materiály a pomcky na uení matematiky, smyslového a jazykového rozvoje, vdy, historie a zempisu.

vleky_300Samotné uební pomcky nejsou metoda, ale spíše prostedky, které pouíváme, abychom dít stimulovali k logické úvaze a touze po objevování. Pomcky jsou jednoduché a motivující - kadá je peliv vyvinuta tak, aby motivovala dti na dané úrovni. Kadý materiál uí dti pouze jednu vc nebo schopnost a to v období, kdy je dít na tuto oblast pipravené.

Dr.Maria Montessori peliv analyzovala schopnosti a koncepty, které jsou obsaeny v kadé oblasti, kterou dti probírají a zaznamenala postup, jakým se je uí vtšina dtí. azení materiál a pomcek také respektuje pipravené prostedí:

Uitelé adí materiály na policích v poadí, které sleduje vývoj dané látky podle vzdlávacího programu. Materiály jsou k dispozici na nízkých otevených policích, na které snadno dosáhnou i nejmenší dti. Jsou seazeny tak, aby dti podncovaly k innosti a aby dít nemátly. Kadá pomcka má své specifické místo, materiály jsou v policích azeny od levého rohu nahoe do pravého rohu dole. Materiály jsou vdy azeny v poadí od nejjednoduššího po nejkomplexnjší a od nejvíce konkrétního po nejvíce abstraktní.