?sky English
Vzd������������������������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������������������vac������������������������������������������������������������������������ program
Nezvisl volba innosti, svoboda, zodpovdnost a disciplna

fish_pinkDti se mohou voln pohybovat po tídách, pracují samy nebo se pipojí k jiným dtem, pokud s tím souhlasí. Mohou si vybrat innost a pracovat na ní, jak dlouho chtjí, pokud tím nikoho nevyrušují a nic nepoškozují, po ukonení innosti dti vrací samy pomcky na své místo.

Nezávislá svobodná volba inností  spolu nese zodpovdnost spojenou s pravidly. Pravidla v MŠ Perlika vychází z ohled ke svobod toho druhého a z ohled na prostedí a poádek. Pravidla si stanovujeme spolen s dtmi. Pokud dít ješt uritý druh odpovdnosti nezvládá, pebírá ji za n uitel. Svoboda dítte nespoívá v tom, e se dít ponechá samo sob nebo e nebude svou práci dokonovat. V takových pípadech našim dtem  na cest k vlastní nezávislosti, odpovdnosti a sebedisciplín pomáhá uitel.martin_zamet_300

V naší škole klademe velký draz jak na rozvoj charakteru, tak na rozvoj intelektu. V MŠ Perlika dti vedeme k tomu, aby projevovaly laskavost, zdvoilost a respekt ke svým spoluákm, rodim a uitelm. Naším cílem je ustanovit bezpené a píjemné prostedí, ve kterém jednomu na druhém záleí a kde se dti uí ešit rzné situace pozitivním a vhodným zpsobem; rozvinout u dtí smysl pro sebedisciplínu, zodpovdnost a zdvoilost a vytvoit atmosféru, ve které se dti mohou klidn vzdlávat.  V pípad, e komukoliv iní potíe chovat se podle oekávání školy, spolen s rodii se snaíme najít vhodný zpsob, jak najít ešení. Náš pístup je pístupem vzájemného respektu a dvry.

V MŠ Perlika netolerujeme negativní fyzické projevy, ani fyzické i emocionální vyhroování. Pokud kdokoliv úmysln poruší dohodu týkající se bezpenosti, laskavosti a zdvoilosti, bude následovat pirozený dsledek. Napíklad pokud dít zámrn nco rozbije, tato vc musí být opravena nebo nahrazena – pokud mono ne samotnými rodii,ale ve spolupráci s dtmi, jejich chování škodu zavinilo.

Dti jsou vedeny k tomu, e bití, strkání a jiné negativní fyzické projevy nejsou pijatelné a e emoce se dají vyjádit i jinak. Takové chování je vtšinou projevem zlosti a hnvu, ale pesto není moné ho tolerovat. MŠ Perlika zaujímá tomuto chování  nulovou toleranci.  Pokud se takové chování objeví, dít je na uritou dobu (odpovídající vku dítte a závanosti chování) vyloueno z programu. Uitelé pomáhájí dítti najít zpsob, jak kontrolovat emoce, které je k takovému projevu vedly. Dít se musí druhému dítti omluvit. Dítti pomáháme, aby porozumlo tomu, e být vylouen z programu není trest, ale spíše pirozený následek nepijatelného chování. Vylouení z programu má vtšinou na dít pozitivní vliv, dít se uí respektovat dané hranice.

Spolupráce rodie a školy je v tchto pípadech fish_orangenezbytná.Jako rodi mete v takových situacích Vašemu dítti velmi pomoci. Je dobré vyvarovat se písného potrestání za chování dítte a na druhé stran by  rodi neml nepijatelné chování zlehovat nebo tolerovat.  Pokud máte pocit, e dít chce o incidentu hovoit, je dobré si promluvit o tom, jak se dít cítí  a co si o záleitosti myslí. Mete mu pomoci tím, e si povykládáte o emocích, které ho k chování vedly a poádat ho, aby navrhlo zpsob, jak se s nimi pokusí v budoucnu vypoádat.