?sky English
Nezávislá volba činnosti, svoboda, zodpovědnost a disciplína

fish_pinkDěti se mohou volně pohybovat po třídách, pracují samy nebo se připojí k jiným dětem, pokud s tím souhlasí. Mohou si vybrat činnost a pracovat na ní, jak dlouho chtějí, pokud tím nikoho nevyrušují a nic nepoškozují, po ukončení činnosti děti vrací samy pomůcky na své místo.

Nezávislá svobodná volba činností  spolu nese zodpovědnost spojenou s pravidly. Pravidla v MŠ Perlička vychází z ohledů ke svobodě toho druhého a z ohledů na prostředí a pořádek. Pravidla si stanovujeme společně s dětmi. Pokud dítě ještě určitý druh odpovědnosti nezvládá, přebírá ji za ně učitel. Svoboda dítěte nespočívá v tom, že se dítě ponechá samo sobě nebo že nebude svou práci dokončovat. V takových případech našim dětem  na cestě k vlastní nezávislosti, odpovědnosti a sebedisciplíně pomáhá učitel.martin_zamet_300

V naší škole klademe velký důraz jak na rozvoj charakteru, tak na rozvoj intelektu. V MŠ Perlička děti vedeme k tomu, aby projevovaly laskavost, zdvořilost a respekt ke svým spolužákům, rodičům a učitelům. Naším cílem je ustanovit bezpečné a příjemné prostředí, ve kterém jednomu na druhém záleží a kde se děti učí řešit různé situace pozitivním a vhodným způsobem; rozvinout u dětí smysl pro sebedisciplínu, zodpovědnost a zdvořilost a vytvořit atmosféru, ve které se děti mohou klidně vzdělávat.  V případě, že komukoliv činí potíže chovat se podle očekávání školy, společně s rodiči se snažíme najít vhodný způsob, jak najít řešení. Náš přístup je přístupem vzájemného respektu a důvěry.

V MŠ Perlička netolerujeme negativní fyzické projevy, ani fyzické či emocionální vyhrožování. Pokud kdokoliv úmyslně poruší dohodu týkající se bezpečnosti, laskavosti a zdvořilosti, bude následovat přirozený důsledek. Například pokud dítě záměrně něco rozbije, tato věc musí být opravena nebo nahrazena – pokud možno ne samotnými rodiči,ale ve spolupráci s dětmi, jejichž chování škodu zavinilo.

Děti jsou vedeny k tomu, že bití, strkání a jiné negativní fyzické projevy nejsou přijatelné a že emoce se dají vyjádřit i jinak. Takové chování je většinou projevem zlosti a hněvu, ale přesto není možné ho tolerovat. MŠ Perlička zaujímá tomuto chování  nulovou toleranci.  Pokud se takové chování objeví, dítě je na určitou dobu (odpovídající věku dítěte a závažnosti chování) vyloučeno z programu. Učitelé pomáhájí dítěti najít způsob, jak kontrolovat emoce, které je k takovému projevu vedly. Dítě se musí druhému dítěti omluvit. Dítěti pomáháme, aby porozumělo tomu, že být vyloučen z programu není trest, ale spíše přirozený následek nepřijatelného chování. Vyloučení z programu má většinou na dítě pozitivní vliv, dítě se učí respektovat dané hranice.

Spolupráce rodiče a školy je v těchto případech fish_orangenezbytná.Jako rodič můžete v takových situacích Vašemu dítěti velmi pomoci. Je dobré vyvarovat se přísného potrestání za chování dítěte a na druhé straně by  rodič neměl nepřijatelné chování zlehčovat nebo tolerovat.  Pokud máte pocit, že dítě chce o incidentu hovořit, je dobré si promluvit o tom, jak se dítě cítí  a co si o záležitosti myslí. Můžete mu pomoci tím, že si povykládáte o emocích, které ho k chování vedly a požádat ho, aby navrhlo způsob, jak se s nimi pokusí v budoucnu vypořádat.