?sky English
Dti se u pemlet, spolupracovat, nebt se chyb a objevovat

fish_punkNáš program je vytvoen tak, aby pomohl kadému z našich dtí objevovat a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Respektujeme, e kadé dít je jedinené. Víme, e  kadé dít se uí jiným tempem a e kadé bude jinak postupovat  za pouití stejné uební metody. Klademe si za cíl pistupovat k dtem flexibiln a tvoiv.  sofipeml_300

V MŠ Perlika se dti uí spolu spolupracovat spíše ne mezi sebou soutit. Dti objevují vlastní schopnosti, které jsou jim dány a rozvíjí si silný smysl pro nezávislost, sebedvru a sebedisciplínu. V prostedí, které dtem dává svobodu, aby procházely uivem dle svého tempa a snaily se porazit jen sebe sama, se dti rychle nauí nemít strach z toho, e udlají chybu. Mohou zkusit vci znovu beze strachu, e jim bude nkdo chyby vytýkat nebo e se zesmšní.

Naše dti se uí, jak pemýšlet, pozorovat a ešit, ne memorizovat a rychle zapomenout. Uitelé dti povzbuzují, aby samy pemýšlely a aktivn se zapojily do vzdlávacího procesu.