?sky English
Vzd������������������������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������������������vac������������������������������������������������������������������������ program
Prvodce ctnostmi a dobrmi vlastnostmi

Strategie Projektu ctností je jednoduchá – pomáhá dtem uvdomit si, kdo opravdu jsou a e smyslem ivota je „mít smysl ivota“. Ctnosti jsou to, co napluje náš charakter, jsou to prvky lidského ducha. Kadé dít v sob nese potenciál tchto ctností. Cílem uitele je  probudit v dtech ctnosti a dobré vlastnosti, které v kadém z nich u pirozen jsou. emmabanny_300

Nejlepší doba na probuzení vlastností a formování charakteru dítte je ranné dtství. První roky ivota dtí jsou ideální k tomu, aby si uvdomily, e dobré vlastnosti tvoí základ našeho ivota – nicmén nikdy není pozd na to, abychom jim pomohli je objevit uvnit sebe samých.

Projekt ctností je zaloen na jednoduché moudrosti všech rozmanitých kultur a národ svta – lovk by se  ml v ivot snait co nejlépe projevovat est, spravedlnost, laskavost … zkrátka všechny dobré vlastnosti, které máme vrozené.

Zaadit tento program do výchovy dtí nevyaduje ádný speciální vzdlávací program, naopak – je mnohem úinnjší, kdy je integrován do stávajícího  výchovného programu. Dti se uí aplikovat ctnosti v bném denním ivot.

Program ctností- dobrých vlastností:

V MŠ Perlika se vnujeme rozvoji a posilování jedné specifické vlastnosti po uritou dobu. Uitelé se setkávají, aby spolen konzultovali o této vlastnosti a pipravili rzné aktivity.  Uitelé a dti navzájem hledají situace, kdy nkdo vlastnost projevil. Uitelé vyuívají situací, kdy se vlastnost mohla projevit a s dtmi si o tom pak povídají. Uitelé pipravují aktivity v rámci bného denního reimu, kde je dtem pipravena monost vlastnost projevit.

1jellyfish_ikonTi nosné body v Programu ctností:

1.Pouíváme „jazyk ctností“

Zpsob jakým hovoíme má velký význam – meme povzbudit, ale také odradit. Zdravé sebevdomí meme vybudovat, kdy káravý jazyk nahradíme tím, e poukazujeme na dobré vlastnosti. Pouíváme dobré vlastnosti, abychom dti ocenili, vedli a opravili. Jazyk ctností nám pomáhá, abychom si uvdomili, jaké chceme vychovávat dti. Jazyk ctností je velmi specifický a jasný. Obecná prohlášení typu „šikovná holika“, „dobrá práce“ apod. nemají potebný vliv. Dítti sice ukáeme, e jsme s ním spokojeni, ale nedáváme jim pesnou informaci, v em byli dobí nebo šikovní. Místo „jsi tak laskavý chlapec“ pesn specifikujeme, pro oceujeme vlastnost: „Bylo od tebe laskavé, e jsi novému kamarádovi ukázal, kam si me sednout. Urit se proto mezi námi te cítí vítaný“.

·         Oceujeme dti, kdy projeví dobrou vlastnost. ( „Petíku, sloit takhle tkou skládaku, tomu íkám vytrvalost“.  „Honzíku, dnes si vynikajícím zpsobem ukázal sebedisciplínu. Byl jsi celý den opravdu klidný. )

·         Vedeme dti k tomu, aby vlastnost projevily v praxi. ( „Nyní bude kadý pracovat sám. Pamatujte prosím na to, abyste byli k ostatním ohleduplní a vydreli pracovat potichu. Kadý zvuk me ostatní kamarády v jejich práci rušit.“)

·         Opravujeme dti nebo jim pipomínáme, kdy „se zapomenou“ a nepodaí se jim vyuít píleitost k projevení vlastnosti nebo nkde udlají chybu. ( „Zamyslíte se te nad tím, jak jste mohli tento problém vyešit klidn místo toho, e jste do sebe strkali.“)

2. Vyuíváme píleitosti k uení

sea_hourseTento zpsob nám dává píleitost k uení se, k uznání našich chyb a k rozpoznání zkoušek a výzev, které ped námi leí, abychom mohli pracovat na rozvoji ctností. Následujícími otázkami se meme zdokonalovat a nalézat ve svém nitru to nejlepší: „Co se z této situace mohu nauit?“, „Co musím píšt udlat lépe?“, „Jak to mohu udlat správn?“. Takové píleitosti se ve škole skýtají neustále a pomáhají dtem si uvdomit, jak se chovají k ostatním, co dlají a co se mohou nauit. Nap. pi tení pohádky se dtí ptáme na to, jaké vlastnosti projevil hlavní hrdina a pak s nimi hovoíme o tom, jestli i oni projevily tyto vlastnosti, pi jaké píleitosti, jaký to mlo výsledek apod. Pi bném denním programu sledujeme, kdy se podaí dítti projevit vlastnost nebo naopak dtem ukazujeme situace, kdy mohly danou vlastnost projevit a nevyuily toho. Dti pak mohou situace zkusit ješt jednou dramaticky ztvárnit.

3. Stanovujeme jasné hranice

Jasné hranice ve vztahu k ctnostem, které si navzájem prokazujeme, pomáhají vytvoit bezpené prostedí pro vzdlávání. Jasná pravidla zaloená na ctnostech vytvoí ád a jednotu. Umoují pozitivní pístup k disciplín, protoe zdrazují jak asertivitu, tak spravedlnost. Pomáhají dtem pochopit, jaké chování není tolerováno, ale také jak je moné dosáhnout zlepšení.Porušení pravidel má jasné, ale pimené dsledky. Pokud dít musí nést dsledek porušení pravidel, uitel se musí ujistit, e dít pesn chápe dvody, které k tomu vedly.

Pi vytváení pravidel pouíváme kladné vty: „Chovejte se klidn, k ešení problém pouívejte slova“  ( místo „nestrkejte se“).