?sky English
Poet dt ve td; vkov smen tdy

fish_smallVe tíd je obvykle 18 dtí. V kadé tíd jsou dv kvalifikované uitelky.  

 

Dti se uí na nkolika úrovních:

  • vlastním nezávislým p1010081_300objevováním,
  • jeden od druhého,
  • pomocí uitele,
  • a také díky speciáln vytvoený materiálm.

Peliv pipravené prostedí dovoluje individuální pístup ke kadému dítti. Tento pístup umouje dtem objevovat a uit se nezávisle, jak jen to je moné. Stimulace ze strany starších dtí a povzbuzování od vrstevník  podporuje tento proces. asto je nejlepším uitelem tíletého dítte jeho starší spoluák. Dti se toho nejvíce nauí jedno od druhého. Ve tídách tedy máme 18 dtí, abychom zajistili, e kadé dít bude mít dostatek spoluák stejné vkové skupiny a také dostatek stimulace ze strany starších dtí.