?sky English
Vzd������������������������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������������������vac������������������������������������������������������������������������ program
Role uitel v M Perlika

Uitelé v MŠ Perlika mají velmi odlišnou roli ve srovnání s tradin vzdlanými uiteli. Mnoho uitel se soustedí na zachování klidu a poádku a na probrání pedem daných osnov, které nemusí odpovídat potebám všech dtí. Vtšina uitel bere svou úlohu tak, e pedává ákm fakta.

 p1010037_300 p1010199_300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitelé v MŠ Perlika zaujímají roli prvodce a osoby, která dtem pomáhá a usnaduje proces uení se. Uitel není obvykle stedem pozornosti a vtšinou nepracuje s celou tídou najednou. Jeho úlohou je zaznamenávat pokrok a poteby jednotlivých dtí, pipravovat a nabízet dtem vhodné materiály a pomcky, které budou odpovídat potebám a zájmm kadého dítte ve tíd. Uitel krátce, ale úinným zpsobem prezentuje probíranou látku bu celé tíd, nebo menším skupinkám s cílem v dtech vzbudit zájem, aby se pak k tématu vrátily ve své vlastní práci s pomckami a materiály.

Lekce se soustedí kolem jasných a jednoduchých informací, které potebuje kadé dít, aby mohlo pracovat samo: název materiálu, místo na polici, kam materiál patí, základní pravidla pro jeho pouívání a monosti, které pomcka skrývá.Uitelé peliv monitorují pokrok dtí a udrují vysokou úrove jejich zájmu.Protoe uitelé znají dti velmi dobe, mohou pak obohatit vzdlávací program dalšími materiály, které rozšíí probírané téma a poskytnou další monosti k dosaení úspchu.