?sky English
Komunikace mezi rodi������������������������������������������������������������������������i a M������������������������������������������������������������������������ Perli������������������������������������������������������������������������ka
Komunikace mezi rodii a M Perlika

turtleJe velmi dleité, aby  mezi uiteli MŠ Perlika a rodii probíhala neustálá komunikace. Jsme rádi, kdy se ptáte na cokoliv týkající se Vašeho dítte.

Pesto Vás prosíme o pochopení toho, e bhem programu MŠ Perlika mají uitelé a asistenti zodpovdnost hlavn k dtem, proto je vhodné se s uiteli domluvit na termínu konzultace i krátce pohovoit s uitelem pi vyzvedávání dtí.Je také moná vzájemná telefonická domluva nebo mete napsat na naši e-mailovou adresu – uitelé Vám rádi odepíší.

MŠ Perlika také poádá pravidelná setkání pro rodie o metod Marie Montessori. Veškeré nové informace a plánované poádané akce Vám budeme zasílat na Vaši e-mailovou adresu. Dvakrát bhem školního roku (listopad, bezen) mají rodie monost individuální konzultace o rozvoji kompetencí dítte.