?sky English
Komunikace mezi rodi������������������������������������������������������������������������i a M������������������������������������������������������������������������ Perli������������������������������������������������������������������������ka
Pijte se podvat na sv dt

kvitiRodie jsou nejen zváni, ale dokonce vyzýváni, aby se na své dít pišli do školky podívat. Staí se dohodnout s tídním uitelem. Domluva návštvy je nutná z praktických dvod, aby se bhem jednoho dne nesešlo ve tíd více dosplých a bylo tak zachováno dtské prostedí. 

 I bhem návštv rodi zachováváme bný kadodenní reim, a tak pro tyto úely máme ve tíd vyhrazené místo, abyste vidli vtšinu tídy. Mete se potichu ve tíd pohybovat, je však teba nerušit dti pi soustední se  na práci. Trplivým a tichým pozorováním svého dítte a jeho spoluák pi práci se mete hodn dozvdt. Více informací o zpsobu pozorování naleznete v písemném Prvodci pozorováním, které dostanete od tídní uitelky po dohod termínu na pozorování. Po pozorování se dohodnete s tídní uitelkou na termínu setkání o sdílení z pozorování. Bez tohoto sdílení není moné pozorovat.