?sky English
Komunikace mezi rodi������������������������������������������������������������������������i a M������������������������������������������������������������������������ Perli������������������������������������������������������������������������ka
Jak zjistte, co vae dt ve kolce dlalo

1snail_ikonMáte zkušenosti s tím, e na otázku „Co jsi dnes dlal ve škole?“ se vám dostane bné odpovdi „nic“ nebo vám dít kadý den ekne, e skládalo devné schody a likou pesypávalo fazole. Nemjte obavy. Ujišujeme Vás, e se Vaše dít neustále vnuje rzným innostem, které jsou vytvoeny tak, aby podpoily jeho rozvoj.

Malé dti asto mají problém íci, co ve škole dlaly. Vnovaly se toti tolika innostem, e nedokáí vybrat to podstatné. Nkdy si ani nepamatují název pomcky, se kterou pracovaly – jako nap. trinomická krychle, modroervené tye, rová v apod.

 Jak tedy mete zjistit, co dít ve škole dlalo?

1.       Ptejte se na konkrétní vci: „Poítali jste dnes ve školce? Stavli jste v? Kreslili jste?...“

2.       Domluvte se na návštv školky a pozorujte své dít

3.       Mete si pi vyzvednutí dítte krátce pohovoit s uitelem nebo si domluvte konzultaci

4.       Úastnte se školních setkání  pro rodie

5.       Hrajte si doma s díttem na školku, dti vám mohou formou hry ukázat, co dlaly

6.       Bute trpliví, as vám ukáe, e vaše dít se uí a rozvíjí kadý den

Radost je známkou vnitního rstu“. Maria Montessori