?sky English
Komunikace mezi rodi������������������������������������������������������������������������i a M������������������������������������������������������������������������ Perli������������������������������������������������������������������������ka
Podpora Matesk koly Perlika. Duch filantropie.

 pearlPro finann pispívat na innost MŠ Perlika?

 

Duch filantropie

 

Lidé jako my pispívají neziskovým a charitativním organizacím z dvod, které jsou jak altruistické, tak sobecké. Pro to vbec dláme?  

Dobrovolné píspvky nás všech dávají lidem pracujícím v MŠ Perlika a rodim všech dtí pocit, e i ostatní lidé mají do jisté míry zodpovdnost za existenci této instituce a e cítí pýchu být jejími podporovateli.

Pravdpodobn také pispíváme proto, e cítíme osobní potebu být patrony neho, co má skutený význam a  hodnotu.  Tím, e pomáháme k budování a fungování neho hodnotného, pro nás moná zbude njaké místo v knize dobrých skutk. Nkteí zase pispívají proto, e cítí silnou spojitost se spoleností ve které ijí a cítí zodpovdnost za ni.

Pro nkteré z nás je to otázka svdomí. Podporujeme nco, v eho budoucnost víme. Vizi, která me pomoci lidské spolenosti a buduje dstojnost lovka. Podporujeme nco, v co hluboce víme. Kdy dobrovoln pispíváme na innost MŠ Perlika, tak víme, e nemrháme našimi tce vydlanými penzi. My všichni dobe víme, e naše monosti jsou omezené a dáváme si dobrý pozor na to, jak jsou naše prostedky vyuity aby poslouily k nejlepšímu  monému úelu.

Vtšina z nás – lidí pracujících v MŠ Perlika (a nejvíce uitelé a personál) – jsme lidé, kteí mají vysoké morální hodnoty a hluboké pesvdení. Naši dvru vkládáme v lovka, obzvlášt v potenciál, které kadé dít vlastní a máme hluboký respekt k tomu, jak mohou hodnotné školy pispt k jejich vývoji. Chceme dát našim dtem ( a dtem, které pijdou v následujících letech po nich) výjimenou monost, která nebyla dána vtšin z nás. Naše podpora je trvalým pínosem pro rozvoj dtí, budoucí generace a spolenosti.

kvikviTím, e pomáháme MŠ Perlika, doufáme, e se zlepší kvalita ivota nás všech a e to pome pedcházet mnohým našim obavám, které se týkají našich  dtí.Pokadé, kdy pispíváme pro innost MŠ Perlika, iníme investici do našich dtí a v budoucnosti i investici do mnohem širší spolenosti.

Píspvky, fondy

MŠ Perlika je školská organizace zaazena do sít škol MŠMT R. Píspvky, dary a fondy byly vdy základem jejího bezproblémového fungování. Kdyby nebylo obtavých a nesobeckých píspvk nkolika málo rodin (hlavn v zaátcích), MŠ Perlika by nemohla fungovat  a ani by nezaala její existence.

Jak pispt?

Zpsoby, jakými je mono pispt:turtle

·          Finanním darem ureným na innost MŠ Perlika. Finanní prostedky budou pouity na pímou pedagogickou innost a její neustále zdokonalení.

·          Finanním darem úelov vázaným na konkrétní, sponzorem vybranou vc (nap. montessori pomcky, vybavení a výzdoba ueben, vybavení zahrady atd.). Takovýto píspvek bude pouit pouze na zvolený úel.

·          Materiálním darem slouícím pro innost MŠ Perlika. Pijetí daru probhne po pedchozí domluv vedení MŠ Perlika s dárcem.

Hrdými sponzory MŠ Perlika jsou:

Compactive s.r.o.

Spolenosti Compactive, ochotn zajišuje IT podporu MŠ Perlika. Dodané PC snese i ty nejtší nároky našich malých i velkých uivatel. Stejn tak díky pipojení k síti Internet, které spolenost  dodala, meme s rodii komunikovat prostednictvím email. Dkujeme za pomoc. Jejich sluby doporuujeme a kontakt na n naleznete na www.compactive.cz

Jazyková škola PERFECT ENGLISH

Dkujeme majiteli Jazykové školy PERFECT ENGLISH za finanní dar na vybavení tíd a za bezplatné kopírovací sluby. Kontakt na JŠ PERFECT ENGLISH je zde: www.anglictina.cz

Tribun, s.r.o.

Dkujeme p. Pavlíkovi – editeli spolenosti Tribun, který velmi ochotn za zvýhodnnou cenu vytiskl stovky leták a dopisních papír, ale také umonil vytvoení tchto našich webový stránek. Dále dkujeme sl. Zachovalové za ochotu a osobní pístup pi samotné tvorb tchto stránek. Kontakt na spolenost Tribun naleznete zde: www.tribun.cz

Architektonická kancelá S.N.A.

Chtli bychom podkovat majitelm architektonické kanceláe S.N.A. , ing.arch. Aleši Fejfušovi a ing.arch. Radku Zbrankovi za bezplatné vypracování projektu úprav budovy Hlaváova 6. Kontakt: www.sna.cz

Dkujeme paní Dawn Lwakila ( pvodem z Kanady, nyní ijící s manelem a temi dtmi v Hluboké nad Vltavou, kde pracuje v Towhshendov mezinárodní škole) za návrh loga a výtvarných prvk k prezentaci Mezinárodní Montessori MŠ Perlika.

Dkujeme Petru Petkovskému a jeho kolegm z firmy Sun Drive (veletrní servis, komunikace), kteí bez nároku na honorá vsadili ve tídách do kober elipsy a podíleli se na zrealizování výstavy "100 let Montessori pedagogiky" , která byla instalována v Olympia centru.