?sky English
Komunikace mezi rodi������������������������������������������������������������������������i a M������������������������������������������������������������������������ Perli������������������������������������������������������������������������ka
koln

Dítje pijato do MŠ Perlika na základ smlouvy o zajištní pée o dít. Pi podpisu smlouvy, která uruje té výši msíních píspvkù, rodie dokládají vyplnný evidenní list, který obsahuje také potvrzení o zdravotní zpùsobilosti dítte navštvovat MŠ Perlika.

 Výše msíních píspvkù: vzdlávací program

 
ŠKOLNÉanglická tída
eská tída     
kadodenní docházka114 000  K za rok
69 000 K za rok
kadodenní docházka - SOUROZENEC
80 000  K za rok
  55 000 K za rok

Cena za vzdlávací program zahrnuje:

·         výuku dtí pedagogickými pracovníky, kteí absolvovali Montessori  kurz kadý všední den od 8:30 do 16:00 hodin

·         v anglické tídìvýuka v anglitin , ve tíd vyuují také pedagogové, kteí neumí esky; 

·         vzdlávání dle zásad Montessori pedagogiky

·         Program ctností

·         vyuití všech prostor MŠ (uebny, jídelna, zahrada, tlocvina atd.)

·         vyuívání Montessori pomùcek k výuce

·         základní hygienické poteby a poteby osobní poteby (toaletní poteby, kapesníky, mýdlo atd..)

·         komunikaci s rodii týkající se vývoje dítìte, program a akce pro rodie, administrativní práce týkající se vývoje dítte nad rámec povinností vyplývajících ze školského zákona, atd.

Cena nezahrnuje: Stravování, zdravotní a úrazové pojištní dtí (dti jsou v rámci MŠ pojištny pouze proti odpovdnosti za zpùsobení škody) , materiál pouívaný v nìkterých materiálnì náronìjších kroucích, úast na akcích mimo vzdlávací program (škola v pírodì, divadlo atd.), dtská trika a epiky s logem MŠ Perlika, hlídání dtí mimo hlavní vzdlávací program

Monost programu hlídání dtí

 

·         Ranní cyklus (7.00 – 8.00)

·         Odpolední cyklus (16.00 – 17.00)

 

Slevy a výjimky:   MŠ Perlika poskytuje kadý rok omezený poet stipendií a slevy ze školného pro rodièe s nišími píjmy, dti z neúplných rodin a z dalších specifických zetelù. Informace o podmínkách pro udlení stipendia i slevy rádi zašleme.

Nabízíme zvýhodnné platební moduly pi  jednorázové  / vtrtletní latb.