?sky English
Kde ume
  •  Okolí školy :

hlavova_300

MŠ Perlika zvolila pro místo výuky zcela zámrn  Brno – Obany,  budovu bývalé ZŠ Hlaváova 6. Škola je situována do okrajové ásti Brna, ve které na Vás okamit dýchne poklidná venkovská atmosféra. V okolí jsou pízemní rodinné domy, zahrádky a lesy. Pesto, p1010121_300e je dobe

dostupná z hlavní ulice (Obanské), v jejím bezprostedním okolí jsou pouze vedlejší silnice, na kterých je minimální provoz. Kvalita ovzduší v tchto místech je dlouhodob velmi vysoká. Okolí školy skýtá bezpoet píleitostí k vycházkám do pírody. 

 

 

  • Budova školyp1010079_300

MŠ Perlika má k dispozici nejen podstatnou ást ueben ve škole, ale i pilehlou školní zahradu a  velkou tlocvinu . Dti pracují v prostorných tídách, které jsou speciáln upraveny pro výchovu a vzdlávání podle Montessori pedagogiky. Znamená to napíklad, e se dti po uebn pohybují zcela svobodn, pomcky a hry, které pouívají, jsou umístny v jejich dosahu, podlaha je uzpsobena pro konkrétní úel atd. Budova školy také disponuje nov zrekonstruovanou výdejnou jídel, která spluje nejvyšší hygienické normy. Souástí je té jídelna.  

 

  • Zahrada a tlocvina

p1010092_300Jak jedna z mála mateských škol v R má MŠ Perlika k dispozici tlocvinu, která je souástí budovy školy. V tlocvin probíhá jak ást vzdlávacího programu, tak nkteré krouky (Sportík). Tlocvinu vyuíváme i ke spoleenským událostem, setkáním, karnevalu atd. Zahrada je souástí areálu školy a vyuíváme ji za píznivého poasí, kdy dti i venku pracují s Montessori pomckami. Dti se na zahrad peují o záhony se zeleninou a kvtinami. 

 

 

 

 

Bezpenost dtíp1010141_300

MŠ Perlika klade velký draz na prevenci úraz a na pedcházení moným zdravotním problémm. Proto je budova školy, tlocvina i zahrada upravena tak, aby byla do co nejvyšší moné míry odstranna monost zranní. Dbáme také velký draz na hygienu v budov školy. Ve všech prostorách školy (pedevším pak v tlocvin a zahrad) jsou dti pod dozorem pedagog.