?sky English
Pro Perlika ?

pearl

 

              

 

             Perliky jsou naše dti.

 

 

 

Kadé dít je ve své podstat duchovní bytost, která pichází na svt, aby rostla. Aby rostlo její tlo, mysl a duše. Rodie jsou prvotními a nejdleitjšími vychovateli. Jsou jejich opatrovníky a stráci,  jsou zde proto, aby své dti milovali a vedli je, obzvlášt v prvních letech ivota. Vtšina z nás rodi má obecnou touhu chtít pro své dti to nejlepší.

Od toho, e jim zabezpeíme dostatek jídla, obleení, hraek, objetí, pátel, po nejlepší vzdlání, které jim meme poskytnout. Chceme, aby se mli dobe, aby se dobe oenili/vdaly a aby mli zdravé dti. Chceme je vidt šastné a úspšné. Pejeme jim to nejlepší.

Co je pro n nejlepší má hodn spoleného s tím, co je v nich  nejlepší. Jak ekla jedna holika: „ctnosti jsou to, co je v nás dobré“. Ctnosti a dobré vlastnosti jsou perly a drahokamy ukryté v nás. lovk je jako dl plný tchto perel a drahokam. Vzdlávání a výchova me tyto perly a drahokamy dostat na povrch tak, aby z toho til jednotlivec a celá spolenost.

Proto Perlika.