?sky English
.. A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC...

OZVÍJÍME U DĚTÍ VZTAH K UMĚNÍ A KULTUŘE:

 • nejménì 1x za měsíc shlédnou dìti brno_20_03_09_009_300divadelní představení - většinou přímo ve školce nebo jdeme do některého z brněnských divadel
 • chodíme na dětské programy Moravské galerie nebo Muzea města Brna - děti provede výstavou odborná prùvodkyně "dětským" jazykem a pak následuje tématická výtvarná dílna. Navštěvujeme i výstavy připravené přímo pro děti - např. výstava Lego.
 • rozvíjíme i vztah dětí ke knihám - kromě toho, že má každá třída čtecí koutek, chodíme do Mahenovy knihovny na programy pro mateřské školy
 • do školky občas pozveme kouzelníka, klauna, hasiče, bubeníka, tibetské misky, hudební skupinu, ilustrátora...p6100129_300

ROZVÍJÍME U DÌTÍ VZTAH K PŘÍRODĚ A KE SVĚTU KOLEM NÁS

 • MŠ Perlička je součástí ekologické sítì Mrkvička a účastníme se rùzných programù ekologické výchovy pro MŠ, které připravují a vedou odborníci na ekologické vzdělávání dětí
 • V roce 2010 jsme byli Mrkvičkou požádáni o prezentaci, jak přirozenì integrovat enviromentální výchovu do vzdělávacího programu MŠ. Prezentace byla součástí krajského setkání pedagogù na téma enviromentální výchova v předškolním vzdìlávání.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

 • v mìsících květen-červen pořádáme školku v přírodě 

JEZDÍME NA VÝLETY

PODPORUJEME U DĚTÍ  ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL:plra_300

 • obědy a svačiny máme ze zdravé školní jídelny Vitalité na Lidické v Brnì 
 • na hygienu dìtí úklid MŠ i mytí nádobí používáme výradnì ekologické prostř edky značky Missiva
 • děti seznamujeme s tím, jako to chodí u lékaře a v nemocnici prostřednictvím programu "Medvídkovská nemocnice"
 • pravidelnì využíváme tělocvičnu, která je součástí budovy školky

SPOLUPRACUJEME S RODIČIsnmek_089_300

 • pro rodiče připravujeme pravidelné besedy o Montessori pedagogice
 • rodiče s dětmi se mouhou účastnit rodinných aktivit, které pořádáme: tematické tvořivé dílny, multikulturní slavnosti, zahradní slavnosti, víkendový pobyt Vyplouváme
 • rodiče mají k dispozici knihovnu s literaturou o rozvoji a výchovì dětí
 • rodiče mají kdykoliv možnost konzultace o svých dětech

SCREENING OČNÍCH VAD

 • spolupracujeme s Mgr. Andreou Jeřábkovou, diplomovanou optometristkou, která jednou ročně u dětí dělá screening na včasný záchyt očních vad