?sky English
Nae vize a cle

pearlMŠ Perlika je vedena následující vizí: 

"Pohlíejte na lovka jako na dl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty. Jen výchovou lze dosáhnout toho, e ony poklady vyjdou na povrch a e z nich lidstvo bude moci tit." (Bahá´u´lláh)

  • Rodina je základ lidské spolenosti.
  • Rodi je prvním vychovatelem dítte. Rodie mají nenahraditelný vliv na dít díky prostedí, které mu doma vytváí.
  • Dít je píslib a záruka budoucnosti. Dti v sob nesou zárodek  povahy budoucí spolenosti a potebují vedení a vzdlání.
  • Uitel je píkladem a prvodcem. Úlohou uitele je vynést na povrch kvality a schopnosti, které jsou skryty uvnit dítte a pomoci mu rozvinout je na co nejvyšší úrove.
  • Výchova je nezbytná k tomu, aby se mohl projevit opravdový potenciál lovka a umouje mu, aby byl prospšný ostatním.1jellyfish_ikon
Cílem MŠ Perlika je poskytnout dtem takové prostedí, aby mohly rozvíjet tyi klíové oblasti:
  • Píkladný charakter: Uvdomujeme si, e v koneném dsledku základ toho, kdo jsme, spoívá v  síle charakteru kadého z  nás. Charakter je souborem vlastností, které jednotlivec rozvinul. Naše dti rozvíjí na prvním míst vlastnosti jako pravdomluvnost, zdvoilost, sebedvra, poádkumilovnost, zodpovdnost, vytrvalost, dvryhodnost, spravedlnost, laskavost, štdrost,  soucit, , tvoivost, pátelství, trplivost, tolerance, láska, radost a skromnost. Jsou emocionáln a duchovn vyváené.
  • Tvoivá mysl: Tvoivá mysl se dokáe vypoádat s novými situacemi a výzvami. Aby toho dosáhly, vzdlávají se naše dti v rzných oblastech – praktický ivot, smyslová výchova, matematika, jazyková výchova, kosmický ivot (djepis, zempis, fyzika, chemie, biologie, umní a další obory o svt a ivot v nm). Uí se nezávisle prozkoumat realitu, samy objevovat, jak vci fungují, a spoléhat na vlastní rozum a úsudek. Tyto schopnosti pak uplatní ve vztahu k výzvám, kterým budou v ivot elit.
  • Globální náhled : Uvdomujeme si, e ve 21.století narstají vzájemné vazby mezi rznými lidmi a národy na celém svt. Naše dti se budou pirozen  cítit jako obané celého svta, s globální perspektivou a náhledem na rzné oblasti. Budou oproštni od rasových, národnostních, etnických, jazykových, náboenských a ekonomických pedsudk. Budou respektovat rovnost pohlaví a budou si cenit rozmanitosti národ a kultur na svt.
  • Sluba lidstvu: Uvdomujeme si, e smysl ivota a štstí vychází z nesobecké sluby ostatním. Naše dti se budou snait, aby našly zpsob, jak být ostatním prospšné – rodin, spolenosti, ve které ijí, a tím i celému lidstvu.